Inhalt

§§ 1 Abs. 1, 40-43, 58 Abs. 2 PflBG

§§ 43 ff. PflAPrV                                      

§ 66a Abs. 2 PflBG i.V.m. § 2 Abs. 4-5 AltPflG

§ 21 AltPflAPrV
§ 10 Bundesvertriebenengesetz
§ 17 BQFG i.V.m. § 40 Abs. 4 PflBG